برنامه های دهه محرم

۱۹۸

 

به گزارش خبرگزاری کانون ، ویژه برنامه هایی درماه محرم امسال برگزار شد که به نوبه خود بسیار خوب بود . شرح برنامه ها به ترتیب زیر است:

۱ – برنامه خانه به خانه که به این صورت بود که هرشب منزل یکی از اعضای محله برگزار میشد این برنامه ها که به مدت ده شب و همراه با زیارت عاشورا ، روضه خوانی ، سینه زنی و سخنرانی بود

۲ – ایستگاه شربتی که به عزاداران آب و شربت داده میشد

۳ – مراسم ذوالجناح که هرسال یکی از برنامه های مهم محله میباشد که همراه با نوحه خوانی عربی اجرا میشود

 

۱۲۳

۱۲۳۴

۱۲۴

۱۲۵

۱۲۶

۱۲۶۵

۱۲۳۴۸

۱۲۳۵۵