برگزاری جام فوتبال xbox هفته بسیج

۵۶۷۴۶۴

به گزارش خبر گزاری کانون ویزه برنامه های هفته بسیج برگزار گردید

یکی از برنامه های هفته بسیج برگزاری جام دیجیتال بو که در آخر با قهرمانی یکی از شرکت کنندگان به پایان رسید.

 

ghrr ۵۶۷۴۶۴ ۷۵۷۵ ۸۹۸۹۶