جلسه کانون (سفیران سایبر)

 

۱۳۱

 

 

به گزارش خبرگزاری کانون جلسه ای با موضوع بررسی مشکلات دوره سفیران سایبر برگزار شد

در این جلسه مزایاع و معایب دوره طرح کلاس های سفیران مورد بحث قرار گرفت همچنین درباره ی چگونگی انتخاب شرکت کنندگان و اساتید ومحتوای این دوره تبادل نظر شد.

 

۵۴۵۴