مقام انسان

۶۳۴۴۴۲_ptPkzlvC

 

ابوسعید را گفتند : کسی را میشناسیم که مقام او آنچنان است که بر روی آب راه میرود.

شیخ گفت : کار دشواری نیست . پرندگانی نیز باشند که بروی آب پا می نهند و راه میروند.

گفتند : فلان کس در هوا می پرد . گفت : مگس نیز در هوا میپرد.

گفتند : فلان کس در یک لحظه از شهری به شهری میرود

گفت: شیطان نیز در یک دم ، از شرق عالم به مغرب آن می رود .

این چنین چیزها ، چندان مهم و قیمتی نیست

پند:

مرد ، آنست که در میان خلق نشیند و برخیزد وبخسبد، و با مردم داد و ستد کند ، و با آنان درآمیزد و یک لحظه از خدای خود غافل نباشد.


 

بر گرفته از کتاب پندهای قند پهلو . پند شماره (۱۴)